Advokačné aktivity

ADVOKAČNÉ AKTIVITY

Ponúkame prípravu podkladov vzdelávacích politík prostredníctvom účasti na pracovných skupinách na pôde štátnych inštitúcií (MŠVVŠ; VÚDPaP; ŠPÚ), podieľanie sa na príprave Stratégie inkluzívneho vzdelávania, pripomienkovanie nových legislatívnych noriem a materiálov.