Čo odporúčame

Kľúčové dokumenty

  1. Freedom to learn (C. Rogers and H. Freiberg, 1969)
  2. Svetová deklarácia Vzdelávanie pre všetkých (Thajsko, 1990) 
  3. Prehlásenie zo Salamanky (UNESCO, Salamanka, 1994) – podpísané 92 vládami sveta. 
  4. Index inklúzie – starší český preklad (2007)

ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Grantovo-vzdelávací projekt je súčasťou programu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Nadácie pre deti Slovenska. Cieľom je podporiť ZŠ z celého Slovenska, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám všetkých detí v škole. Program sa zameriava aj na poradenstvo pre rodiny s deťmi so ZZ, ale aj podporu a posilnenie celospoločenskej diskusie o inklúzií a zmenu v systéme školstva.


PLATFORMA RODÍN DETÍ SO ZZ

Platforma, ktorá združuje a spája rodiny bez rozdielu zdravotného znevýhodnenia. Pomáha odborne a systematicky rodinám, poskytuje multirezortné a právne poradenstvo, metodickú podporu a i. Ide o organizáciu zakladajúcu Inklukoalíciu so silným inkluzívnym zameraním.


NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA

OZ Consenzus poskytuje (nielen) školské poradenstvo, mediáciu a komplexné vzdelávanie v metóde Nenásilnej komunikácie, ktorá vychádza zo základov humanistickej psychológie (Rogers, Maslow), jej autorom je M. Rosenberg, žiak C. Rogersa. Je to silný filozofický základ pre praktizovanie inkluzívneho vzdelávania.


MENTORING IRPU

Mentoring, čiže sprevádzanie učiteľov pri ich rozvoji, ponúka Leaf ako základ nielen pre individuálny rast, ale aj rast celého učiteľského zboru ku kvalitnému a tvorivému učeniu. V podaní supermentorov Janky Balážovej a Davida Králika:) Okrem individuálneho programu ponúkajú aj program Premeny školy. Mimoriadne vhodný program na ceste k inkluzívnej škole…


KOMENSKÉHO INŠTITÚT

Rozvojový program podpory osobnosti a kreativity učiteľa na dobrodružnej ceste za žiakmi. Tento program plný zaujímavých výziev prináša silný základ pre inkluzívne vzdelávanie.


REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

Vzdelávací modul postavený na získavaní zručností empatie a rešpektu, prináša pohľad na širšie súvislosti mocenského a rešpektujúceho poňatia výchovy, vzdelávania a komunikácie. Je to ďalší z významných filozofických základov pre praktizovanie v inkluzívnej škole.


INDÍCIA

Nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Rozvíja inkluzívne nastavenú metódu prácu Hejného matematiky, poskytuje podporu budúcim učiteľom, prevádzkuje portály ucimeprezivot.sk a ucmeradi.sk.

OZ ARTEA

Občianske združenie podporuje a rozvíja vzdelávanie, osvetu, vedu a výskum v oblasti arteterapie, psychoterapie, psychológie a zdravého životného štýlu, realizuje kvalitné konferencie a vzdelávania na najrozličnejšie témy nielen školského života pre odborných zamestnancov.

Slovenská komora učiteľov

Komora učiteľov je stavovská a profesijná organizácia pre všetkých pedagogických i odborných zamestnancov (skrátene učiteľov). Komora je súčasťou Inklukoalície a aktívna sa podieľa na zlepšení podmienok zamestnancov v školách, kvality vzdelávania, pripomienkovaní zákonov a i. Veľmi odporúčame asistentom, učiteľom, odborným zamestnancom, aby sa stali členmi tejto kľúčovej organizácie, ktorá im viem systémovo pomáhať inkluzívne napĺňať základné potreby istoty a bezpečia na pracoviskách. Registráciu TU.