Poslanie

Úlohou Centra je poskytovať podporu otvoreným školám, ktoré sa usilujú o kvalitné inkluzívne vzdelávanie, snažia sa zabezpečiť maximálny rozvoj potenciálu všetkých svojich detí aj učiteľov. Podporu chceme poskytovať školám a jednotlivým zamestnancom škôl (učiteľom, odborným zamestnancom, pedagogickým asistentom), riaditeľom i zriaďovateľom, ako aj, v úzkej spolupráci s Platformou rodín, deťom a ich rodinám.

Zameranie činností

  • Poskytovanie informačnej a metodickej podpory pre školy v oblasti inkluzívneho vzdelávania a začleňovania detí s rozmanitými potrebami (vydávanie publikácií a metodík; preklad metodík zo zahraničia; vydávanie didaktických materiálov);
  • Realizácia vzdelávacích kurzov, zážitkových výcvikov, workshopov, mentoringu, supervízie a seminárov pre aktérov školy (asistentov, pedagogických a odborných zamestnancov, riaditeľov, rodičov), zameraných na oblasť inkluzívneho vzdelávania;
  • Poskytovanie priamej asistencie, konzultácií a podpory pre školy a pedagógov s cieľom spoločne hľadať riešenia a nastaviť proces spoločného vzdelávania detí s rozmanitými potrebami v škole a v triede;
  • Pomoc pri nastavovaní individuálnych vzdelávacích programov (vrátane pomoci pri interpretácií výsledkov diagnostických vyšetrení) a nastavovaní efektívnej spolupráce medzi učiteľmi a pedagogickými asistentmi; 
  • Pomoc a podpora pri rozvoji individualizovaného / diferencovaného prístupu škôl a pedagógov k potrebám každého žiaka;
  • Pomoc pri príprave a sprevádzaní triednych kolektívov na prijatie spolužiaka so špeciálnymi potrebami, pri vytváraní takej klímy v triedach, ktorá podporuje otvorenosť voči rozmanitosti a spolupráci;
  • Poskytovanie metodickej podpory a supervízie odborným zamestnancom a asistentom učiteľa prostredníctvom vzájomného zdieľania skúseností, vzájomného obohacovania sa a hľadania zdrojov a ciest k riešeniam problematických situácií z praxe;
  • Pomoc pri nastavení odborného tímu na škole a komplexného systému starostlivosti o deti v školskom prostredí (prevencia, krízová intervencia, terapia a i.),
  • Presadzovanie systémových zmien v oblasti rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku (samosprávnych a národných stratégií a politík).

Úrovne podpory

1. úroveň:  podpora jednotlivých učiteľov, odborných zamestnancov a asistentov učiteľa  prostredníctvom vzdelávania a supervízie. Centrum bude poskytovať dlhodobejšie kurzy a tréningy (akreditované), skupinové supervízie a realizovať jednorazové workshopy, určené pre individuálnych záujemcov z materských, základných a stredných škôl v rámci celej SR.

2. úroveň: podpora a práca s odbornými tímami na školách – vzdelávanie celých tímov, pomoc pri nastavení kompetencií a koordinácie podpory deťom s rozmanitými  potrebami, podpora tímovej spolupráce. Obsah vzdelávania bude viac šitý na mieru konkrétnym účastníkom. Vzdelávanie bude otvorené pre akýchkoľvek záujemcov z celej SR, s podmienkou účasti viacerých členov tímu z jednej školy spoločne

3. úroveň: podpora na úrovni celej školy – práca so školou na aktívnej zmene smerom k zvyšovaniu inkluzívnosti kultúry školy a zlepšovanie pripravenosti na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami, práca s celkovou klímou školy, spôsobom riadenia a s nastavením podporných služieb na škole (možnosť využiť Index inklúzie ako jeden z  nástrojov), poskytovanie asistencie pri riešení konkrétnych problémov apod.  Podmienkou vstupu do programu je záujem zo strany vedenia školy, väčšiny učiteľského zboru a zriaďovateľa. Pred začatím poskytovania tohto druhu podpory je potrebná realizácia evaluácie školy (jej potrieb, ale aj evaluácia splnenia vyššie uvedených podmienok).

4. úroveň: poskytovanie asistencie a poradenstva samosprávam a zriaďovateľom pri tvorbe vzdelávacích stratégií; snaha o systémové zmeny.

5. úroveň: advokačné aktivity, príprava vzdelávacích politík, stratégii, akčných plánov na národnej úrovni, pripomienkovanie nových legislatívnych noriem, materiálov a usmernení.

Kalendár s plánovanými podujatiami nájdete tu>>>