Otvárame dlhodobé vzdelávanie

Inkluzívna škola v procese tvorby, reflexie a akceptácie

Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR:

  • pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov
  • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú
  • problematiku inkluzívnych prístupov
  • 65 hodín vzdelávania
  • nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik reflexie

Prihláška na vzdelávanie

Termíny:
28. – 29.02.2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
20. – 21.03. 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
24.– 25.04 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
22.– 23.05. 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)

Kde: Hálova 16, Petržalka, Bratislava
Účastnícky poplatok: 65 eur (symbolická cena s podporou NDS v rámci inkluzívneho programu Kto chýba podporeného výnosom Plesu v opere)
Maximálny počet účastníkov vzdelávania je 12.

Lektor a garant vzdelávania: Zuzana Krnáčová
www.inklucentrum.sk
www.arte-terapia.sk

Vzdelávací program je zameraný tak, aby sa účastníci kurzu naučili pracovať so vzťahmi v triede a sami zlepšili vlastnú schopnosť sebareflexie. Zlepšenie vzťahov prichádza porozumením vlastného prežívania a prehĺbením empatie voči spolužiakom. Predkladaný model podporuje u detí a žiakov zložky reziliencie ako je tvorivosť, dôvera, vhľad, iniciatíva, vzájomná komunikácia a pozitívne sebaponímanie. Vzdelávací program ponúka porozumenie procesom v triede a v školskom klube detí a praktické techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. Štruktúra vzdelávacieho programu je postavená tak, aby mohli účastníci programu aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi a na ďalších stretnutiach mali možnosť reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, rýchlejšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie osobných kompetencií. Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s deťmi počas trvania kurzu.

PLAGÁT

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.