Domov

 „Ak dokážeme človeku poskytnúť určitý typ pomáhajúceho vzťahu, objaví v sebe schopnosť využiť tento vzťah k svojmu rastu…“

(C. Rogers)

Naše aktivity:

  • 1. úroveň: podpora učiteľov, odborných zamestnancov a asistentov učiteľa  prostredníctvom vzdelávania a supervízie
  • 2. úroveň: podpora a vzdelávanie odborných tímov na škole v komplexnej práci s triedami, klímou školy, učiteľmi i s deťmi v riziku
  • 3. úroveň: podpora na úrovni celej školy s celkovou klímou, kultúrou, riadením a systémom
  • 4. úroveň: poskytovanie asistencie a poradenstva samosprávam pri vytváraní lokálnej politiky, vzdelávaní riaditeľov, možnosti sieťovania škôl, kurately, polície, poradenských zariadení a i.
  • 5. úroveň: advokačné aktivity, príprava vzdelávacích politík, stratégii, akčných plánov na národnej úrovni, pripomienkovanie nových legislatívnych noriem, materiálov a usmernení.

Najnovšie články: