O centre

Centrum inkluzívneho vzdelávania vzniklo ako odpoveď na nenaplnené potreby detí, rodičov, učiteľov a učiteliek a škôl, ktoré sa usilujú o spoločné vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami, no narážajú na množstvo praktických prekážok a nedostávajú v systéme žiadnu alebo len minimálnu podporu.

Poslaním centra je podpora rozvoja otvorených škôl, ktoré sa snažia poskytovať  kvalitné vzdelávanie a zabezpečiť maximálny rozvoj vzdelávacieho potenciálu všetkých detí zo svojej spádovej oblasti, bez ohľadu na ich schopnosti, individuálne odlišnosti, nadanie či znevýhodnenie. Centrum poskytuje podporu celým školám a jednotlivým zamestnancom škôl (učiteľom a učiteľkám, odborným zamestnancom, pedagogickým asistentom a ďalším), ako aj deťom a ich rodinám.  

Aktivity centra:

  • Poskytovanie informačnej a metodickej podpory pre školy v oblasti inkluzívneho vzdelávania a začleňovania detí s rozmanitými potrebami (vydávanie publikácií a metodík; preklad metodík zo zahraničia; vydávanie didaktických materiálov);
  • Realizácia vzdelávacích kurzov, zážitkových výcvikov, workshopov, mentoringu, supervízie a seminárov pre školy a ich zamestnancov (pedagogických asistentov, odborných zamestnancov a učiteľov), zameraných na oblasť inkluzívneho vzdelávania; 
  • Poskytovanie priamej asistencie, konzultácií a podpory pre školy a pedagógov, s cieľom spoločne hľadať riešenia a nastaviť proces spoločného vzdelávania detí s rozmanitými potrebami v škole a v triede;
  • Pomoc pri nastavovaní individuálnych vzdelávacích programov (vrátane pomoci pri interpretácií výsledkov diagnostických vyšetrení) a nastavovaní efektívnej spolupráce medzi učiteľmi a pedagogickými asistentmi; 
  • Pomoc pri príprave triednych kolektívov na prijatie spolužiakov a spolužiačok so špeciálnymi potrebami, pri vytváraní takej klímy v triedach, ktorá podporuje otvorenosť voči rozmanitosti a spolupráci;
  • Poskytovanie skupinovej supervízie odborným zamestnancom a asistentom učiteľa prostredníctvom vzájomného zdieľania skúseností, vzájomného obohacovania sa a hľadania zdrojov a ciest k riešeniam problematických situácií z praxe;
  • Presadzovanie systémových zmien v oblasti rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku (samosprávnych a národných stratégií a politík).

Od 12.2.2020 je Centrum inkluzívneho vzdelávania oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti :

  • profesijný rozvoj v oblasti získavania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, potrebných pre implementáciu inkluzívneho vzdelávania
  • Evidenčné číslo: 1/2020 – IV
  • Obdobie platnosti: do 31. decembra 2025

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie nájdete TU.